Poslijediplomski sveu?ilišni interdisciplinarni specijalisti?ki studij Intelektalno vlasništvo

PDF

Područja

  • Support Services

Opis

Na Sveu?ilištu u Zagrebu ustrojen je novi poslijediplomski specijalisti?ki interdisciplinarni studij Intelektualnog vlasništva, prvi takve vrste ne samo u Hrvatskoj, ve? u ovom dijelu Europe.

Ishodi učenja

Budu?i da su studijem obuhva?eni najzna?ajniji pravni, tehnološki, umjetni?ki i ekonomski aspekti podru?ja intelektualnog vlasništva, polaznik završetkom studija stje?e sposobnost za primjenu ste?enih znanja u podru?ju intelektualnog vlasništva i rješavanja problema vezanih uz zaštitu i iskorištavanje intelektualnih tvorevina u praksi, u raznim strukama. Ove kompetencije dokazuju se uspješnim polaganjem ispita te izradom specijalisti?kog rada.

Namijenjeno

Program ovog specijalisti?kog studija namijenjen je osobama svih struka ?ija je profesionalna djelatnost vezana uz podru?je intelektualnog vlasništva, a cilj mu je omogu?iti sustavno i cjelovito stjecanje znanja koje je potrebno za uspješno i u?inkovito rješavanje problema povezanih s pravnom zaštitom i drugim aspektima iskorištavanja intelektualnih tvorevina. Pokretanjem ovog studija i obrazovanjem stru?njaka iz ovog podru?ja, nedostatak kadrova specijaliziranih za podru?je intelektualnog vlasništva time ?e biti znatno smanjen.

Termini i mjesto

Studij koji se dugo o?ekivao s upisom po?inje 6. lipnja 2016., a izvo?enjem nastave od 3. listopada 2016. godine.

Organizatori

Jedna od temeljnih zna?ajki ovog studija jest interdisciplinarnost. U njegovu izvo?enju sudjeluju nastavnici razli?itih struka sa 10 sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu (s Pravnog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Medicinskoga fakulteta, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva, Muzi?ke akademije, Akademije dramskih umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti te s Arhitektonskog fakulteta, uklju?uju?i i Studij dizajna). U izvo?enju nastave i seminara, kao suradnici sudjeluju i stru?njaci iz Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveu?ilišta u Zagrebu, iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te drugi stru?njaci iz prakse, poglavito suci i patentni zastupnici.

Dodatne informacije

Detaljan program dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/.

Last update: 05.05.2016. 14:18:58