Faculty of Transport and Traffic Sciences, Department of Road Transport

PDF Export

Main research field

Process control and logistics, Simulation, Simulation Engineering, Road Transport, Traffic Engineering / Control Systems, Transhipment Systems, Road Vehicles

Specific research areas

Road Transport Modelling and Planning, Road Transport Infrastructure Design, Road Transport Safety, Road Transport Management, Evaluation of Transport Processes/Projects, Technical Exploitation of Road

Techniques/methods

Numerical simulations: Transportation Modelling, Planning and Simulation, Macroscopic Modelling, Economic and Multi Criteria Decision Making, Numerical Optimization

Equipment

AutoCAD, AutoTURN, PTV Visum, PTV VISSIM, Expert Choice, COMFAR III, SIDRA INTERSETCION, ARCADY 8

Technology keywords

 • Electronic engineering
 • Simulation
 • Road Transport
 • Traffic Engineering/Control Systems
 • Transhipment Systems

Services offered

 • Technique/method optimization and testing
 • Use of specialized equipment
 • Diagnostics
 • Quality control
 • Project documentation and solutions
 • Technical proposals

Market sectors

 • Building Materials & Fixtures
 • Heavy Construction
 • Aerospace & Defense
 • Electronic & Electrical Equipment
 • Industrial Engineering
 • Support Services
 • Automobiles & Parts
 • Personal Goods
 • Mobile Telecommunications
 • Software & Computer Services
 • Technology Hardware & Equipment

Short summary (English)

The Department of Road Transport realizes the education of students in the field of technics, technology and safety of road transport through undergraduate and graduate study programmes. The education provides integrated knowledge about roads and traffic surfaces starting from the planning, via design and all the way to the exploitation level. Through laboratory exercises and the work on program tasks, the students acquire practical knowledge and the necessary skills to design roads and the accompanying infrastructure facilities that meet the requirements regarding functionality, safety and economic justification. The Department personnel implement their scientific and research work, as well as their experience and professional work in the post-graduate doctoral study and the specialist study programmes.

The scientific-research and professional work at the Department includes the following fields of research:
- road transport planning and modelling,
- traffic flow parameters,
- road control and management,
- design of roads and intersections,
- systems of road safety,
- evaluation of road transport projects, multi-criteria analysis of project proposals,
- studying the risk behaviour of participants in road traffic and prevention measures,
- technical exploitation of road transport means,
- city logistics,
- rapid urban rail systems,
- traffic-technical expertise of traffic accidents.

The objectives of the Department in the future include:
- harmonization of the curriculum with the similar European study programmes and harmonization with the needs of the labour market,
- intensifying the exchange of students and teachers as part of the European and other exchange programmes,
- development of the study programme in the English language,
- implementation of new software tools in the teaching process,
- joining in international scientific and research projects,
- cooperation with similar departments at the faculties of EU and the region,
- linking with the economic subjects in Croatia,
- organizing of seminars, workshops and lifelong learning,
- development of international and interdisciplinary specialist study programmes,
- development of research laboratories.

Short summary (Croatian)

Zavod za cestovni promet provodi obrazovanje studenata u području tehnike, tehnologije i sigurnosti cestovnog prometa kroz dodiplomski i diplomski studij. Potiče se usvajanje cjelovitoga znanja o cestama i prometnim površinama počevši od planerske, projektne do eksploatacijske razine. Kroz laboratorijske vježbe i izradu programskih zadataka studenti stječu praktična znanja i potrebne vještine za oblikovanje cestovnih prometnica i prateće infrastrukture koja zadovoljava u pogledu funkcionalnosti, razine uslužnosti, prometne sigurnosti i gospodarske opravdanosti. Znanstveno-istraživački i stručni rad kao i iskustvo djelatnici ugrađuju i u poslijediplomski doktorski studij odnosno specijalističke studije.

Znanstveno-istraživački i stručni rad Zavoda obuhvaća sljedeća područja istraživanja:
- planiranje i modeliranje u cestovnom prometu
- parametri prometnog toka
- upravljanje i gospodarenje prometnicama
- projektiranje cesta i raskrižja
- sustavi prometne sigurnosti
- vrednovanje projekata u cestovnom prometu, višekriterijska analiza projektnih prijedloga
- istraživanje rizičnog ponašanja sudionika u cestovnom prometu i mjere prevencije
- tehnička eksploatacija cestovnih prijevoznih sredstava
- gradska logistika
- gradski podzemni i nadzemni tračnički sustavi
- vještačenje prometnih nesreća

Ciljevi zavoda u budućem razdoblju:
- usklađivanje nastavnog plana sa sličnim europskim studijima i usklađivanje s potrebama tržišta rada
- intenziviranje razmjene studenata i nastavnika u sklopu europskih i ostalih programa razmjene
- razvoj studija na engleskom jeziku
- implementacija novih programskih alata u nastavni proces
- uključivanje u međunarodne znanstvene i istraživačke projekte
- suradnja sa sličnim zavodima Fakulteta EU i regije
- povezivanje s gospodarskim subjektima u Hrvatskoj
- organiziranje seminara, radionica i cjeloživotnog učenja
- razvoj međunarodnih i interdisciplinarnih specijalističkih studija
- razvoj istraživačkih laboratorija.

Last update: 13.07.2017. 10:48:07

Contact us