30 Tra

Potpore doktorandima i asistentima u umjetničkom području

Sveučilište u Zagrebu raspisuje natječaj za potpore za doktorande na koje se mogu prijaviti:

  1. doktorandi zaposleni na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, te
  2. asistenti u umjetničkom području zaposleni na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

 

Rok za prijavu: 30. travnja 2015.

Potpora u najvećem iznosu od 5.000,00 kn se može dobiti ili za pokriće putnih troškova ili za pokriće dijela izravnih troškova izrade doktorskog rada.
Upute za prijavu, Odluku Senata i prijavni obrazac možete pronaći na linku:

http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/financiranje-istrazivanja/otvoreni-natjecaji/