Faculty of Architecture, Institute for Urbanism, Spatial Planning and Landscape Architecture

PDF Export

Main research field

Urban Planning Design, Physical Planning, Landscape Architecture Planning, Landscape Architecture Design

Technology keywords

 • Simulation
 • Cultural Heritage
 • Pipeline Technology
 • Transport Infrastructure
 • Road Transport
 • Ecology

Services offered

 • Teaching and training
 • Preparation of various expert studies
 • Project documentation and solutions

Market sectors

 • Building Materials & Fixtures
 • Heavy Construction
 • Industrial Engineering
 • Alternative Energy
 • Support Services
 • Leisure Goods
 • Personal Goods
 • Aerospace & Defense
 • Automobiles & Parts
 • Industrial Transportation

Short summary (English)

The Institute provides to all teaching staff from the Department a possibility to take part in professional and scientific-research projects in the field of Urban Planning and Design, Physical Planning and Landscape Architecture Planning and Design. The Institute provides the collaboration with other academic members, including the possibility for students from the Faculty of Architecture to take part in work. The mayor issues that the Institute is dealing with, can be rounded up in preparation of different levels of physical and urban planning documents, or studies (from strategic to straight applicable ones), including urban and architectural comprehensive plans and projects. The Institute members organize professional and/or scientific lectures and symposiums, along with exhibitions, very often take part in competitions, gives all kinds of counselling and professional and legal expertises. The Institute has all needed human, technical and scientific resources and capacities to deal with any kind of strictly focused or interdisciplinary topics from urban and physical planning. The Institute produce the following: •strategic studies and modelling of physical systems,•space mapping and space potentials of economic development, •traffic and communication network along with spatial interconnection analyses, •communal and other infrastructural network analyses, •energy and water management system implementation in planning, •environment impact assessment and accordance with existing physical planning documents, •preparation of physical planning documents in all levels (PPDs, GPs, UDPs), •preparation of physical planning documents for industrial, infrastructural areas and tourist resorts, •preparation of physical planning documents for protected areas (national parks, natural parks), •spatial and energetic needs studies for settlements, •financial, technical and legal counselling, •proposals for legal documents and acts improvements. We are specialized in preparing interdisciplinary documentation needed for EU funds application (Brownfield and Greenfield programs).

Short summary (Croatian)

Zavod osigurava nastavnicima matične Katedre rad u stručnim i znanstveno-istraživačkim timskim projektima, nudi njihova specijalizirana znanja u području urbanizma, prostornog planiranja i pejzažne arhitekture. Kroz sve oblike institucionalne suradnje, angažira druge fakultetske i vanjske stručnjake te studente matičnog fakulteta koji time prakticiraju i dopunjuju stečena znanja i vještine. Najveći dio djelatnosti Zavoda odnosi se na izradu planske dokumentacije, od državnih strategija do urbanističkih planova uređenja, detaljnih urbanističkih rješenja i urbanističko-arhitektonskih projekata. Zavod sudjeluje u urbanističkim natječajima, izrađuje studije (od strateških do aplikativnih razina), organizira znanstvena i stručna predavanja, tematske skupove, izložbe svojih nastavnika i gostiju, nudi savjetodavne usluge i ekspertize. Zavod je licenciran, stručno kapacitiran i tehnički opremljen za najveće i najzahtjevnije interdisciplinarne zadatke u području urbanizma i prostornog planiranja. Na tržištu nudimo sljedeće usluge: •strategijske studije i modeliranje prostornih sustava, •mapiranje prostora i ispitivanje prostornih mogućnosti gospodarskog razvoja, •prometne i komunikacijske mreže i modeli prostornog povezivanja, •komunalne i infrastrukturne mreže i zahvati u prostoru, •energetski, vodnogospodarski sustavi u planiranju prostora, •procjene utjecaja na okoliš i procjene usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom, •izradu prostornih i urbanističkih planova svih razina za gradove i naselja, •izradu urbanističkih planova uređenja za gospodarske, komunalne, turističke i rekreacijske zone, •izradu planova posebne namjene (nacionalni parkovi, parkovi prirode), • prostorno energetske strategije naselja, •financijska, tehnička i tehnološka te pravna savjetovanja, •prijedloge za unapređenje zakonske regulative. Specijalizirani smo za izradu interdisciplinarne dokumentacije potrebne za korištenje europskih fondova u pripremi i implementaciji brownfield i greenfield programa.

Last update: 21.07.2014. 08:06:12

Kontaktirajte nas