Pravila za transfer tehnologije

Pravila za osnivanje spin-off poduzeća 

Pravila Sveučilišta u Zagrebu   

  

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 15. redovitoj sjednici u 353. akademskoj godini (2021./2022.) održanoj 19. srpnja 2022. godine donio je  Smjernice upravljanja intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu (dalje: Smjernice) kojima se određuju opća pravila osnivanja trgovačkih društava zasnovanih na intelektualnom vlasništvu koja, također prema odredbama Smjernica, pripadaju sastavnicama ili Sveučilištu (spin-off poduzeća). 

U točki 6. Osnivanje trgovačkih društava navedeno je tako:  

6.1. Stvaratelj kao osnivač 

6.1.1. Sastavnica može odlučiti da je stvaratelj intelektualne tvorevine koja joj prema ovim Smjernicama pripada, ovlašten samostalno ili zajedno s trećim osobama osnovati trgovačko društvo kojemu se intelektualna tvorevina koja je predmet komercijalizacije potom licencira ili prenosi. 

6.1.2. Sastavnica može imati udio u takvu trgovačkom društvu ako to s obzirom na okolnosti konkretnoga slučaja osigurava bolje iskorištavanje komercijalnih potencijala intelektualne tvorevine i učinkovitije upravljanje komercijalizacijom. Sastavnica ne mora imati udio u takvu trgovačkom društvu. 

6.1.3. Sastavnica će odrediti svoj odnos prema novoosnovanim trgovačkim društvima, osobito mogućnosti korištenja prostora i usluga te drugih svojih resursa, kao i korištenja intelektualnoga vlasništva koje joj pripada, te razlikovnih oznaka sastavnica. 

6.1.4. Novoosnovana trgovačka društva imaju mogućnost zatražiti sklapanje ugovora o licenciji o korištenju žiga Spin-off University of Zagreb, koji pripada Sveučilištu. 

Smjernice osim toga uređuju mogućnost i kad su sastavnice, odnosno Sveučilište osnivači trgovačkih društava zasnovanih na intelektualnom vlasništvu koje im prema Smjernicama pripada, i to u točkama 6.2. Sastavnica kao osnivač  i 6.3. Sveučilište kao osnivač

Kako bi se odredilo je li trgovačko društvo u osnivanju zasnovano na intelektualnom vlasništvu koje pripada sastavnici ili Sveučilištu osim toga potrebno je upoznati se i s drugim točkama Smjernica: 

Točka 2. Opseg primjene tako uređuje kriterije kada se smatra da je intelektualna tvorevina nastala na sastavnici ili Sveučilištu,  oblike intelektualnih tvorevina, osobe na koje se Smjernice odnose kao i izuzeća.  

Točka 3. Pripadanje intelektualnoga vlasništva uređuje pripadanje vlasništva nad intelektualnim tvorevinama u slučajevima kad je stvaratelj zaposlenik, student ili suradnik, a također pokriva i teme objavljivanja znanstvenih radova, moralnih prava stvaratelja kao i stavljanje intelektualne tvorevine u područje javnog dobra.   

Ovisno o potrebama novoosnovanog trgovačkog društva te namjeri stvaratelja ili drugih istraživača da budu uključeni u rad društva, relevantne mogu biti i točke Smjernica:  

Točka 4. Suradnja s trećima koja uređuje istraživačke ugovore sastavnica ili Sveučilišta s drugim organizacijama, te također i istraživačke ugovore pojedinaca s trećima, znači mogućnost da pojedinac sudjeluje u istraživačkim aktivnostima drugih organizacija.  

Točka 7.  Sukob interesa koja uređuje odnos osobnih interesa u odnosu na interese sastavnica i Sveučilišta, te u odnosu na radnu etiku i istraživački integritet. Točka uređuje i postupanje pojedinaca koji s trećim osobama ulaze u pregovore oko pružanja konzultantskih usluga ili usluga istraživanja. 

Osim toga, u točki 6.1.1.  Smjernica navedena je mogućnost da se novoosnovanom trgovačkom društvu intelektualna tvorevina koja je predmet komercijalizacije licencira ili prenosi. Aktivnosti komercijalizacije provode se također u skladu sa Smjernicama, te posebno načelom odgovorne komercijalizacije opisanom u točki 1. Opće odredbe.   

Za aktivnosti komercijalizacije relevantan je također i Pravilnik o upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu koji je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu na 15. redovitoj sjednici u 353. akademskoj godini (2021./2022.) održanoj 19. srpnja 2022. godine (dalje u tekstu: Pravilnik). 

U točki Pravilnika pod nazivom 4.3. Komercijalizacija rezultata znanstvenih istraživanja određeno je tako:   

4.3.1. Bez obzira na način komercijalizacije koji se u pojedinačnom slučaju odabere i provede, u svakom slučaju u svim ugovorima koji se sklapaju tijekom komercijalizacije, njihovim pojedinačnim odredbama, osigurat će se:   

  • zaštita interesa sastavnice i Sveučilišta, kao i interesa njihovih zaposlenika, studenata i suradnika  
  • kad to god bude moguće, pridržaj prava u korist sastavnice i Sveučilišta za korištenje intelektualne tvorevine u svrhe nastave, druge obrazovne svrhe kao i u svrhe budućih istraživanja   
  • da se neće onemogućiti korištenje intelektualne tvorevine kao ni korištenje na način koji bi bio neetičan ili nezakonit.  

4.3.2. Sastavnice i Sveučilište potiču da se intelektualne tvorevine iz Smjernica i ovoga Pravilnika komercijaliziraju na način kojim se jača znanstveno i umjetničko poduzetništvo zaposlenika, studenata i suradnika te kojim se potiče stvaranje novih pravnih subjekata nastalih na inovativnim i kreativnim tvorevinama (razvojne tvrtke i tvrtke kćeri).  

Dodatna podrška 

Obzirom na složenost uređenja odnosa sa spin-off poduzećima, relevantni mogu biti i drugi tekstovi objavljeni na web stranici Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u sklopu podstranice: Pravila za transfer tehnologije

Također nam se možete javiti za dodatnu podršku u osnivanju spin-off poduzeća, o kojoj više možete pročitati na podstranici: Podrška u pokretanju poslovanja.