Search
Close this search box.

Pravila za transfer tehnologije

Ugovorna istraživanja – smjernice za uređenje odnosa

Pravila Sveučilišta u Zagrebu 

 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 15. redovitoj sjednici u 353. akademskoj godini (2021./2022.) održanoj 19. srpnja 2022. godine donio je Smjernice upravljanja intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu , određuju se opća pravila suradnje koja se odnose i na ugovorna istraživanja.  

 

U Općim načelima (točka 1.3) određuje se pristup istraživačkom, razvojnom i komercijalnom djelovanju, a u točki 4.1.  Istraživački ugovori sastavnica ili Sveučilišta određuje se i:   

4.1.1. Sastavnice ili Sveučilište prilikom stupanja u ugovorne odnose u pogledu znanstvenih, stručnih ili umjetničkih istraživanja vode računa o zaštiti svojih legitimnih interesa, što uključuje područje upravljanje intelektualnim vlasništvom. Dogovor o pripadanju, zaštiti, komercijalnom iskorištavanju i drugim aspektima upravljanja intelektualnim vlasništvom treba biti u skladu s općim načelima ovih Smjernica, stoga treba uzeti u obzir prirodu suradnje, doprinose i interese ugovornih strana te relevantne propise.   

4.1.2. U slučaju da sastavnice ili Sveučilište preuzmu ugovorne obveze koje utječu na upravljanje intelektualnim vlasništvom, poglavito ako ograničavaju objavu rezultata  istraživanja, dužni su zaposlenike, studente i suradnike koji sudjeluju u predmetnom istraživanju upoznati s preuzetim obvezama te, ako je potrebno, dodatno s njima urediti odnose na način kojim se omogućuje ispunjavanje preuzetih obveza na strani sastavnica ili Sveučilišta.  

 

U fusnotama Smjernica dodatno se određuje da je relevantni propis i Okvir Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije. Najnovija verzija Okvira usvojena je u listopadu 2022. godine, kao dokument C(2022)7388 te razrađuje modalitete interakcije javnih istraživačkih organizacija i partnera iz gospodarstva, a kako zbog koristi koje može donijeti intelektualno vlasništvo nastalo na javnoj istraživačkoj organizaciji, ne bi predstavljala neizravnu državnu potporu.   Te odredbe prenosimo ovdje:   

 

2.2.1.  Istraživanje u ime poduzetnika (ugovorena istraživanja ili usluge istraživanja) 

 

  1. Ako istraživačka organizacija ili istraživačka infrastruktura obavlja ugovoreno istraživanje ili pruža uslugu istraživanja poduzetniku, koje obično određuje uvjete ugovora, posjeduje rezultate istraživačkih aktivnosti i snosi rizik neuspjeha, obično se na poduzetnika ne prenose državne potpore ako istraživačka organizacija ili istraživačka infrastruktura zaprimi uplatu odgovarajuće naknade za svoje usluge, posebno ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  

(a) istraživačka organizacija ili istraživačka infrastruktura pruža svoju uslugu po tržišnoj cijeni; ili 

(b) ako nema tržišne cijene, istraživačka organizacija ili istraživačka infrastruktura pruža svoje usluge po cijeni koja: 

— odražava ukupne troškove usluge i općenito uključuje maržu utvrđenu upućivanjem na marže koje poduzetnici koji djeluju u tom sektoru obično primjenjuju za predmetnu uslugu; ili 

— rezultat je pregovora po tržišnim uvjetima u kojima istraživačka organizacija ili istraživačka infrastruktura, kao pružatelj usluga, pregovara kako bi stekla maksimalnu ekonomsku korist u trenutku sklapanja ugovora i pokriva barem njegove marginalne troškove. 

 

  1. Ako vlasništvo nad pravima intelektualnog vlasništva ili prava pristupa pravima intelektualnog vlasništva („PIV”) ima istraživačka organizacija ili istraživačka infrastruktura, njihova se tržišna vrijednost može oduzeti od cijene koja se plaća za predmetne usluge.

 

Preporučamo pregledati izvorni dokument, zbog korisnih dodatnih objašnjenja,  kao i zbog usporedbe kriterija za ugovorena istraživanja i onih za učinkovitu istraživačku suradnju a koji su navedeni u istom dijelu dokumenta.  

 

Obrazloženje i podrška 

 

Pod istraživanjima u korist naručitelja obično se smatraju ugovorna istraživanja ili usluge istraživanja koje sveučilište ili pojedina sastavnica obavljaju na temelju izravne narudžbe osobe koja financira istraživanje. Riječ je o ugovornom odnosu tijekom kojeg sveučilište odnosno sastavnica primjenjuje svoje praktično znanje i iskustvo u rješavanju određenog zadatka kojeg zadaje naručitelj. U tom slučaju naručitelj je taj koji snosi rizik povezan s uspjehom rezultata a sveučilište ili sastavnica za svoj rad na izvršenju unaprijed zadanih zadataka primaju tržišnu naknadu. 

Kod ovakvih vrsta istraživanja intelektualno vlasništvo na rezultatima istraživanja u pravilu će pripasti naručitelju, što se na odgovarajući način uređuje ugovorom. Sveučilište ili sastavnica treba voditi računa da u opis tog intelektualnog vlasništva ne uđu moguća unaprjeđenja te novostečeno znanje i iskustvo vezano uz metodologiju izvršavanja usluge a koja sveučilištu ili sastavnici kao pružatelju usluge nose prednost u konkurenciji s trećima. 

 

Osim toga, sveučilište odnosno sastavnica prilikom ugovaranja naručenog znanstvenog istraživanja treba voditi računa i o tome: 

  • je li utvrđeno i zaštićeno prethodno postojeće intelektualno vlasništvo sveučilišta odnosno sastavnice kojim će se koristiti u naručenom istraživanju, 
  • je li uređeno pravo korištenja intelektualnog vlasništva i stvari (uzorci, oprema, materijali) koje pripadaju trećim osobama s tim trećim osobama na način da se mogu koristiti u naručenom istraživanju, 
  • je li utvrđeno tko će sve sudjelovati u istraživanju te je li s tim osobama uređeno pitanje pripadanja  intelektualnog vlasništva na rezultatima istraživanja, 
  • jesu li poduzete odgovarajuće mjere za zaštitu tajnosti povjerljivih podataka iz istraživanja. 

 

Za podršku u pregovorima i planiranje upravljanja intelektualnim vlasništvom u zajedničkim projektima s industrijom slobodno nam se javite. Podršku koju nudimo istraživačima pogledajte ovdje.

 

Izvori 

 

Tekst obrazloženja o Istraživanju u korist naručitelja preuzet je uz modifikacije iz priručnika Upravljanje intelektualnim vlasništvom na sveučilištu, autori Iva Knešaurek,  Romana Matanovac Vučković,  Vlatka Petrović i  Tatjana Sučić.  Izdavač:  Sveučilište u Zagrebu,  Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije,  Projekt  BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network, Zagreb, 2015 godina, stranice 73-74.