Search
Close this search box.

Pravila za transfer tehnologije

Proces transfera tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu

Temeljem članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 15. redovitoj sjednici u 353. akademskoj godini (2021./2022.) održanoj 19. srpnja 2022. godine donio je Pravilnik o upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu kojim se uređuje proces transfera tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu. 

Proces transfera tehnologije uključuje sljedeće korake: 

 

1. Zaposlenici, studenti i suradnici dužni su rezultate istraživanja koji su intelektualne tvorevine prijaviti čelniku sastavnice odnosno Sveučilišta. Pod intelektualne tvorevine konkretno se misli na one koje prema Smjernicama upravljanja intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu pripadaju sastavnicama odnosno Sveučilištu, te za koje je izgledno da bi imale komercijalni potencijal, ili za korištenje kojih postoji interes od trećih osoba, ili su prikladne za izlaganja na sajmovima, izložbama i sličnim mjestima na kojima se predstavljaju inovacije, izumi, patenti, dizajni, autorska djela i druge intelektualne tvorevine, odnosno koje namjeravaju sami komercijalno koristiti ili nuditi drugima za komercijalizaciju ili korištenje. 

Ako ima više stvaratelja iste intelektualne tvorevine, oni zajedno podnose prijavu i provode sve druge potrebne radnje u skladu s Pravilnikom o upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

2. Prijava se podnosi na obrascu koje je za sastavnice i Sveučilište izradilo Sveučilište te mora sadržavati izjavu zaposlenika, studenta ili suradnika o izvornosti istraživanja i rezultata tih istraživanja. Predložak obrasca dostupan je u Uredu za transfer tehnologije.


3. Čelnik sastavnice na temelju zaprimljene prijave odlučuje, u skladu s internom procedurom te eventualnim dodatnim kriterijima sastavnice, hoće li ista pristupiti postupku pravne zaštite i komercijalizacije rezultata istraživanja kao intelektualne tvorevine, a odluku donosi u roku od 60+30 dana od dana primitka prijave u pisanom i obrazloženom obliku i šalje ju službi Sveučilišta u Zagrebu zbog stvaranja objedinjene baze svih rezultata istraživanja.  

Sastavnica u postupanju s prijavom rezultata istraživanja ili u provedbi postupka komercijalizacije može angažirati vanjske stručnjake ili povjeriti provedbu postupaka Sveučilištu u Zagrebu. 

 

4. Ukoliko čelnik sastavnice u roku od 90 dana ne donese odluku o prijavi rezultata istraživanja ili odluči da neće provoditi postupak pravne zaštite ni postupak komercijalizacije, sva prava intelektualnoga vlasništva na prijavljenoj intelektualnoj tvorevini, bez ikakva dodatnog postupka, odluke ili ugovora te bez obzira o kojoj je vrsti prava riječ, vraćaju se zaposleniku, studentu odnosno suradniku. 

Ukoliko je riječ o više stvaratelja iste intelektualne tvorevine, prava se vraćaju svima zajedno, na jednake dijelove, ako nije određeno međusobnim pisanim ugovorom stvaratelja. 

 

5. Sastavnica ili Sveučilište (ako mu je povjereno postupanje) mogu odustati od daljnjeg postupka pravne zaštite ili komercijalizacije, a danom donošenja takve odluke, sva prava intelektualnoga vlasništva i relevantan dokumentacija vraćaju se stvaratelju, bez ikakve naknade, kao i bez zahtjeva za nadoknadom nastalih troškova, uz napomenu da sastavnica zadržava pravo korištenja rezultata istraživanja i svoga intelektualnoga vlasništva koja vezano uz njih postoje ili mogu nastati u budućnosti, u nekomercijalne svrhe, za daljnja istraživanja ili obrazovanje, bez naknade, na neisključivoj osnovi. 

Ukoliko postoje prethodne obveze prema trećima, sastavnica može zadržati pravo na raspolaganje rezultatima istraživanja i povezanim intelektualnim vlasništvom kako bi izvršavanje prethodno preuzetih obaveza bilo omogućeno. 

 

6. Sastavnice mogu surađivati sa Sveučilištem u transferu tehnologije što uključuje: 

  • odnose između sastavnica i Sveučilišta uređene sporazumom o suradnji u transferu tehnologije kojim potvrđuju opseg aktivnosti postupanja s prijavom rezultata istraživanja i/ili provedbe postupka komercijalizacije 
  • sudjelovanje Sveučilišta u postupanju s prijavom, a koje uključuje izradu analize tržišnoga potencijala te povezanoga plana za daljnje aktivnosti razvoja ili transfera tehnologije. U slučaju da Sveučilište nije prethodno sudjelovalo u izradi analize, sastavnica Sveučilištu treba učiniti dostupnim sve informacije iz internoga postupka odlučivanja o komercijalizaciji, a Sveučilište ima pravo zatražiti dodatne aktivnosti analize komercijalnoga potencijala i/ili druge pripremne aktivnosti koje prethode postupku komercijalizacije 
  • raspodjelu dobitka koja se dijeli između Sveučilišta te sastavnice i stvaratelja intelektualne tvorevine po ključu: 10:90. Sveučilištu pripada 10 %, a sastavnici i stvaratelju intelektualne tvorevine zajedno 90 %, pri čemu su njihovi međusobni odnos uređeni pravilima sastavnice 
  • ukoliko je intelektualna tvorevina nastala na Sveučilištu, podjela ide po ključu: 60 % stvaratelju, 20 % ustrojbenoj jedinici Sveučilišta gdje je intelektualna tvorevina nastala, te 20 % Sveučilištu 
  • troškove transfera tehnologije i komercijalizacije koje u pravilu nadoknađuje sastavnica, osim ako su korišteni vanjski izvori financiranja kojima bi se određeni trošak mogao nadoknaditi, a troškove potpore Sveučilišta sastavnica nadoknađuje na temelju sporazuma o suradnji 
  • troškove i dobitak koji se, u slučaju da je uz Sveučilište odnosno sastavnicu nositelj prava intelektualnoga vlasništva i treća osoba ili institucija s kojom Sveučilište odnosno sastavnica ima istraživački ugovor o suradnji, dijele u skladu s takvim ugovorom. 

 

7. U komercijalizaciji rezultata znanstvenih istraživanja, bez obzira na način komercijalizacije, u svakom slučaju u svim ugovorima koji se sklapaju tijekom komercijalizacije, njihovim pojedinačnim odredbama, osigurava se: 

  • zaštita interesa sastavnice, Sveučilišta i stvaratelja 
  • pridržaj prava u korist sastavnice i Sveučilišta za korištenje intelektualne tvorevine u svrhe budućih istraživanja  i obrazovanja 
  • da se neće onemogućiti korištenje intelektualne tvorevine kao ni korištenje na način koji bi bio neetičan ili nezakonit.